ÅRSMØTE 2022 7. april kl 15 i VG-huset

Vedtektene sier at årsmøtet skal holdes innen utgangen av april. Paragraf 3: 

§ 3: Klubbens årsmøte holdes senest innen utgangen av april. Datoen berammes i vårprogrammet. Innkalling med sakspapirer sendes medlemmene tre uker før. Årsmøtet behandler beretning, regnskap med revisors beretning og valg og fastsetter kontingent. Årsmøtet kan også behandle andre saker etter forslag fra styret. Medlem som vil ha en sak behandlet av årsmøtet, må sende den inn til styret senest fire uker på forhånd.

§ 4: Klubben ledes av et styre som består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Årsmøtet velger lederen og de to varamedlemmene for et år om gangen. Årsmøtet velger hver gang to av de fire styremedlemmene for en to års funksjonstid. I tilfelle et slikt styremedlem ikke kan fortsette det andre året i sitt verv, foretar årsmøtet suppleringsvalg for et år. Styret konstituerer seg med valg av nestleder og til andre verv.
Styret utpeker klubbens representanter til årsmøtet i Samarbeidsorganet (kfr pkt 1).

Årsmøtet 2021

Årsmelding for Presseveteranene i Oslo og Akershus 2020-2021

Omfatter virksomheten fra årsmøtet 15. april 2020 til årsmøtet 25. november 2021.

Tillitsvalgte i perioden: Leder: Ellen Marie Arefjord. Nestleder: Svein Ola Hope. Sekretær: Ludwig Iversen. Kasserer: Marit Bødtker. Styremedlem: Harry Thomas Cleven. 1. Vara: Lars Helberg. 2. Vara: Tore Sjølie. Varamedlemmene er med på styremøtene på vanlige vilkår og har utført oppgaver på linje med øvrige.

Valgkomite i perioden: Bodil Bakken, Anicken Juel Skogseth og Terje Coucheron Helsingseng. Regnskapsfører: Arne Skogseth. Revisor: Arne Finborud.

Medlemstall ultimo oktober 2021: 145. Snittalder 79 år. Nye: 2. Sluttet selv: 6. De døde i perioden er: Toril Grande - født 18. juli 1946 - død 11. april 2021. 75 år Ivar Alver - født 13. desember 1930 - død 20. august 2021. 90 år Andreas Norland - født 9. mai 1935 - død 21. august 2021. 86 år

Virksomheten i året som gikk har vært sterkt preget av coronasituasjonen, som har lammet all møtevirksomhet med sine avstandsregler, påbud om munnbind og regler for arrangementer og besøk. Styret greide å holde et fysisk styremøte allerede 25. februar, like før de første møteforbudene kom. Likedan 3. juni og da situasjonen hadde bedret seg ytterligere, kunne vi ha årets utflukt til Sporveismuseet på Majorstuen 23. september. Styret har holdt kontinuerlig kontakt med hverandre på mail, noe som har produsert en mengde ideer, som vil komme til nytte i tiden fremover. Siste styremøte var 14. oktober, da planene for både årsmøtet og julemøtet ble lagt.

Situasjonen fremover ser lys ut for virksomheten, idet muligheten for å komme tilbake til den gamle ordningen med bruk av auditoriet i VG-huset kan realiseres. Kommende styre sitter med mange ideer, både til vanlige møter og til utflukter.

Oslo, oktober 2021.

Ellen Marie Arfjord (sign) leder

Svein Ola Hope (sign) nestleder

Ludwig Iversen (sign) sekretær

Marit Bødtker (sign) kasserer

Harry Thomas Cleven (sign) styremedlem

Regnskap og revisjonsberetning ble utdelt på årsmøtet 25. november 2021.

 Årsmøtet 25. november i Majorstuen seniorarena

Til stede 46 medlemmer. Leder Ellen Marie Arefjord åpnet møtet med å minnes tre medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte: Toril Grande, Ivar Alver og Andreas Norland.

   Som møteleder ble valgt Bernt Lie.

   1. Ingen merknader til innkalling til årsmøtet. Grethe Horn Mathismoen og Ivar Granaasen ble valgt til å undertegne protokollen.

   2. Styrets årsmelding dekker på grunn av pandemi og møterestriksjoner perioden 15. april 2020 til dags dato. Enstemmig godkjent.

   3. Regnskap lagt fram og godkjent uten merknader i tråd med revisors anbefaling.

   4. Kontingent: Styrets forslag om uendret kontingent på kr 300 ble godkjent.

   5. Innkomne forslag: Ingen mottatt.

   6. Valg: Både leder Ellen Marie Arefjord, sekretær Ludwig Iversen og vara Lars Helberg ønsket å gå ut av styret. Som ny leder ble valgt Svein Ola Hope (valgt for ett år). Nye styremedlemmer: Marit Aschehoug og Jan Øyvind Helgesen (valgt for to år). Nytt varamedlem: Liv Taasen (valgt for ett år). Andre valg: Regnskapsfører: Arne Skogseth (gjenvalgt). Revisor: Arne Finborud (gjenvalgt). Valgkomité: Terje Coucheron Helsingeng og Bodil Bakken ønsket ikke gjenvalgt. Forslag på Anicken Juell Skogseth (gjenvalg), Brit Myhrvold (ny) og Ellen Marie Arefjord (ny) ble enstemmig godkjent. 

25. november 2021

Svein Ola Hope

referent